hur.cn - 华软网

 热门搜索

把查询出来的数据按字段汇总,我用的是grid,怎样做?

  作者:未知    来源:网络    更新时间:2018/11/9
把查询出来的数据按字段汇总,我用的是grid,怎样取汇总的结果,汇总出来的结果怎么显示出来?
         注册资金   租用面积     公司人数
         3000          1000        100
         5000          3000        300
   合计: 8000          4000        400
------华软网友回答------
数据窗口中有合计计算域字段的呀,你找找看,在控件栏有的,
先选中列,然后选合计控件,系统会自动增加一个合计列在最下面
------华软网友回复------
在summary区里增加计算列啊
------华软网友回复------
原来如此简单   用   Σ      
华软声明:本内容来自网络,如有侵犯您版权请来信指出,本站立即删除。