hur.cn - 华软网

 热门搜索

HTTP 错误 404-文件或者目录没找到-动易

  作者:未知    来源:网络    更新时间:2018/9/27

           问题:在2003的系统部署网站出现HTTP 毛病 404-资料或目录没找到,以下图!

    问题解决:需要打开网站属性到主目录看下网站是否配置好

再检查网站的文档配置下:

  class="page_css">  
华软声明:本内容来自网络,如有侵犯您版权请来信指出,本站立即删除。